File NameDate ModifyStatus
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
Type : Folder
2/4/2563 13:35:23
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเนื้อตามมาตรฐานฮาลาลและการตัดแต่งเนื้อเพื่อเพิ่มมูลค่า" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ โรงเชือด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
Type : Folder
25/2/2562 11:35:42
ข้อมูลการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Type : Folder
30/9/2562 19:21:13
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Type : Folder
17/4/2563 11:44:38
เครื่องหมายการค้า
Type : Folder
30/9/2562 19:10:44
โครงการ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการผลักดันผลงานวิจัยให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ในวันที่ 13, 20, 26 มีนาคม 2562
Type : Folder
25/2/2562 11:34:32
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab
Type : Folder
7/10/2563 9:50:50
รูปภาพสำหรับอัพโหลดหน้าปก
Type : Folder
15/7/2564 14:21:49
เอกสารแบบฟอร์มการขอรับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
Type : Folder
13/6/2562 16:01:24
เอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย
Type : Folder
13/6/2562 16:01:30