อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696
Maejo Licensing & Pitching Day 2020
ภาพบรรยากาศงาน Maejo Licensing & Pitching Day 2020 ที่จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกับการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นแนวคิดเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ โดยผลงานวิจัยที่เข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ สูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีส่วนผสมของปาเปนและกรรมวิธีผลิต และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระบบจับคู่ผสมพันธุ์ปลานิลและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสกัดพืชสมุนไพร และกระบวนการเคลือบแผ่นกรองเส้นใยปอสาเพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนน้ำและการเพิ่มมูลค่าเส้นใยปอสาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น และการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ จากการผสมพันธุ์ดอกปทุมมาและดอกกระเจียวพลอยไพลิน ทำให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่ 3 ตัว ได้แก่ แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ม แม่โจ้พิ้งค์เพิร์ล
7 ตุลาคม 2563     |      442
เปิดรับสมัคร เอกชน/อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building)
ขอเชิญภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management เข้าร่วมโครงการ การพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ Industrial Research and Development Capacity BuildingIRD Cap Building เป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเงื่อนไข : - ผู้ประกอบการ 1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการ เข้าร่วมการ coaching ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด  2. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำ R&D Blueprint เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D Unit) ภายใน 5 ปี - ผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management 1. ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยวิจัย (R&D unit) 2. ผู้เชียวชาญจะต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “Train the Trainer” ตามเงื่อนไชและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้) โทร. 0 5387 5635 / 08 1883 2696
10 กันยายน 2563     |      687
“Maejo Licensing and Pitching Day 2020”
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเรียนเชิญนักวิจัย ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น ภายใต้งาน“Maejo Licensing and Pitching Day 2020” ในวันศุกร์ที่ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดเพื่อการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและรัฐบาล โดยภายในงานมีกิจกรรม ลงนามในสัญญาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่พร้อมพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม การเปิดตัวพันธุ์พืชใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่https://forms.gle/FvjTW1MeWM9P8T1VAหรือแสกน QR Code (ตามแนบในเอกสารประชาสัมพันธ์)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้โทรศัพท์ 0 5387 5635, 08 1883 2696
9 กันยายน 2563     |      364
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563โดยกิจกรรมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์จาก นางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งได้เล่าถึงภาพรวมของการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ การจำแนกประเภทของลิขสิทธิ์ ลำดับขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครอง และสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอรับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง
17 สิงหาคม 2563     |      430
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชน
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้ จะเป็นวิธีการออกแบบที่ทำให้เกิดแนวทางพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับปัญหา ที่ซับซ้อนด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ การกำหนดกรอบของปัญหาโดยเน้นมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางการระดมสมองเพื่อหาไอเดียที่หลากหลาย และการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการนั้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 สิงหาคม 2563     |      486
กิจกรรมปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 17-18 สิงหาคม 63
" กิจกรรมปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา "ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IPOP) และ บริษัท K.M. Consulting Corporation จำกัด (เน้นการทำ Workshop)ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข>17 สิงหาคม 2563 ปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจเทคโนโลยี18 สิงหาคม 2563 ปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา* โปรดนำ Laptop/Notebook มาด้วยนะคะ *กิจกรรมจะเน้นกระบวนการประเมินและสามารถทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้เองค่ะสนใจลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://forms.gle/aPdFsTmuPX5qN9iw9
10 สิงหาคม 2563     |      366
กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน
"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Zoom Webinar  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร) โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301 Email. phimphan.an@idgthailand.com Line: @idgthailand Website:https://idgthailand.com/
26 มิถุนายน 2563     |      668
MJU MASK 2020
 MJU MASK 2020  เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนตก แมสเปียก เสี่ยงโรคคุณสมบัติของหน้ากากกันละอองน้ำ 1. นำกลับมาซักล้างได้มากกว่า 20 ครั้ง 2. ป้องกันละอองน้ำ จากการไอ จาม 3. ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และละออง เกสร ต่างๆ 4. ผลิตจากผ้าคอตตอนแบบ 2 ชั้น คุณภาพดี 5. ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวกPrice : ปลีกชิ้นละ 59 บาท / ส่ง 300 ชิ้นขึ้นไปชิ้นๆ ละ 45 บาท Color : ขาว ครีม น้ำตาล กรม เทา ค่าจัดส่ง : 1-100 ชิ้น ค่าส่ง 30 บาท 101-200 ชิ้น ค่าส่ง 50 บาท 201-300 ชิ้น ค่าส่ง 80 บาท 300 ชิ้นขึ้นไป ค่าส่ง 100 บาท ถ้ามารับเองที่ ม.แม่โจ้ได้ ไม่มีค่าส่งค่ะ สนใจสินค้า/สอบถาม 053-875635 บุคลากรโทรสายใน 5635 หรือ 081-8832696 เพจ MJU MASK 2020 Line : @703hwfmjหรือสามารถกดสั่งซื้อตามลิ้งค์ที่แนบมาท้ายนี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/Ekw3a7znWAgQ8VMn9 การดูแลตัวเอง..เพื่อส่วนรวม ถือเป็นเรื่องสำคัญ ออกนอกบ้านสวมใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะ 
28 เมษายน 2563     |      349
ทั้งหมด 4 หน้า