ประวัติความเป็นมา

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

       เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ 12 แห่งแรกภายใต้การกำกับดูแล และสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator CoordinatingOffice, UBICO) โดยได้รับการประกาศจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศง 2548 และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ทำการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นผลงานทางด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหลัก สถาบันฯ มีความเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้า และการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างรากฐานความคิดและแนวทาง การเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของประเทศต่อไปได้

Maejo University Business Incubator (MJUBI)

          Maejo University Business Incubator (MJUBI) is responsible for creating both academic and business values to Maejo University community, which consists of faculty members, researchers, students, alumni and small business owners.

          MJUBI giving consult and service to entrepreneur in order to develop their ability by training them in business process; production, marketing, management and accountant, including commercialization such as research collaborative, proof of technology and technology development.

          MJUBI is also responsible for managing intellectual properties of the University.

  • Giving consult and service to entrepreneur in order to develop their ability by training them in business process; production, marketing, management and accountant, including commercialization such as research collaborative, proof of technology and technology development.
  • Inspiring and motivating for new entrepreneur.
  • Innovative business training and consulting.
  • Connecting new entrepreneur to business network and giving.
  • Managing intellectual properties of the university via a process of protection and commercialization.