Name
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย และกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ข้อมูลการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า
ประกาศประกวดราคาปรับปรุงพื้นที่ Food Makerspace / Future Food Lab
เอกสารแบบฟอร์มการขอรับการขึ้นทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
เอกสารแบบฟอร์มขออนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัย