ผู้บริหาร (Executive)

 

อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม

น.ส. ประทีปชล ชัยเลิศ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

 


ปรับปรุงข้อมูล 4/6/2567 15:10:43
, จำนวนการเข้าดู 0