ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

(Industrial Liaison and Commercialization : IC)

น.ส. กมลวรรณ ติดชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

น.ส. นิตยา ถาวัน
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

น.ส. ชนัดดา ชัยเนตร
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

น.ส. ศิญาพัฒน์ เงาภา
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา


ปรับปรุงข้อมูล 4/6/2567 17:56:32
, จำนวนการเข้าดู 0