ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

(Administration Support Office : ASO)

น.ส. จันทร์กระจ่าง ปินตาเชื้อ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน

น.ส. รสสุคนธ์ ปรัชญ์ธนัช
นักวิชาการพัสดุ

น.ส. ชฎาพร จันทร์พร
นักวิชาการบริหารการเงิน

นายวิโรจน์ จันมี
นักออกแบบและสื่อสารองค์กร


ปรับปรุงข้อมูล 4/6/2567 16:51:58
, จำนวนการเข้าดู 0