อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

ประวัติความเป็นมา

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

       เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กำกับของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะสร้างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพร้อมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ 12 แห่งแรกภายใต้การกำกับดูแล และสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator CoordinatingOffice, UBICO) โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2548 และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยรูปแบบหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับปี 2548 จนเมื่อปี พ.ศ. 2562 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maejo Agro Food - Park) ได้ทำการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นผลงานทางด้านวิชาการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหลัก อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีความเชื่อมั่นว่าความก้าวหน้า และการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างรากฐานความคิดและแนวทาง การเรียนรู้ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพของประเทศต่อไปได้

Maejo Agro Food - Park (MAP)

          Maejo Agro Food - Park (MJUBI) is responsible for creating both academic and business values to Maejo University community, which consists of faculty members, researchers, students, alumni and small business owners.

          MAP giving consult and service to entrepreneur in order to develop their ability by training them in business process; production, marketing, management and accountant, including commercialization such as research collaborative, proof of technology and technology development.

          MAP is also responsible for managing intellectual properties of the University.

  • Giving consult and service to entrepreneur in order to develop their ability by training them in business process; production, marketing, management and accountant, including commercialization such as research collaborative, proof of technology and technology development.
  • Inspiring and motivating for new entrepreneur.
  • Innovative business training and consulting.
  • Connecting new entrepreneur to business network and giving.
  • Managing intellectual properties of the university via a process of protection and commercialization.

ปรัชญา

บริการชุมชน....ผลักดันเทคโนโลยีสู่พาณิชย์

Serving the entire community....Transferring technology to the marketplace.

วิสัยทัศน์

        สถานบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นองค์กรวิจัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุ่งเน้นเกษตร
และด้านอาหารอินทรีย์ครบวงจรรวมทั้งเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปของประเทศไทย
ให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของชาวโลก โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

พันธกิจ

  1. สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีความรู้และทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณภาพ
  2. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
  3. นำนวัตกรรมงานวิจัยและบริการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกสู่เชิงพาณิชย์และสังคมเพื่อเสริมสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
  4. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมสร้างความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาในระดับภูมิภาค