อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696
กุมภาพันธ์ 2566
09
กุมภาพันธ์ 2566
10
กุมภาพันธ์ 2566
11
กุมภาพันธ์ 2566
12
กุมภาพันธ์ 2566
13
กุมภาพันธ์ 2566
11