อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางสาวนิตยา ถาวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2020 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน ที่จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยและคนที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและมีการนำเสนอบทความจากตัวแทนอุทยานฯ เครือข่ายภูมิภาค โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี 2. วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา 3. บ้านถั่วลิสง ที่ได้รับการดูแลและสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 15:55:37     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 348

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

MAEJO IP AWARDS 2021
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม"พิธีมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2564 (MAEJO IP AWARDS 2021)"ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อยกย่องและเชิดชู หน่วยงานและบุคลากร ที่มีผลงานการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรมโดยผลงานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิทธิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผ่านการดำเนินงานของอุทยาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร จำนวน 5 รางวัล ได้แก่1. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด : รศ.ดร.นิวุฒิ หวังชัย และ รศ.ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ2. รางวัลนักวิจัยที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด : ผศ.ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ คณะวิทยาศาสตร์3. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สูงสุด :คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ)4. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนการยื่นขอจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์สูงสุด :คณะเศรษฐศาสตร์ (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ)5. รางวัลหน่วยงานที่มีจำนวนผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับอนุญาตใช้สิทธิสูงสุด :คณะวิทยาศาสตร์ (โดยคณบดี เป็นตัวแทนรับมอบ) #MJU#MAP#IP#INTELLECTUALPROPERTY#TLOMJU
11 ตุลาคม 2564     |      253