เปิดรับสมัคร เอกชน/อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building)

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2563 10:05:26     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 83

กลุ่มข่าวสาร :

ขอเชิญภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้าน
technology/innovation management
เข้าร่วมโครงการ การพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ
Industrial Research and Development Capacity Building

IRD Cap Building เป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม
ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

.

เงื่อนไข :
- ผู้ประกอบการ
1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการ เข้าร่วมการ coaching ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
2. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำ R&D Blueprint เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D Unit) ภายใน 5 ปี


- ผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management
1. ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยวิจัย (R&D unit)
2. ผู้เชียวชาญจะต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “Train the Trainer” ตามเงื่อนไชและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

.

.
สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน
(อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
โทร. 0 5387 5635 / 08 1883 2696

ข่าวล่าสุด