อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม นำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โทรศัพท์ 053875635/ 0818832696
E-mail : tlo.mjubi@gmail.com

ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2564 14:48:47     ที่มา : อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1133

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด