ผู้บริหารผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม

ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน

พนักงานฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
พนักงานพัฒนาการสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน

ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ฝ่ายบริหารจัดการ PMU