อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน
นักวิชาการบริหารการเงิน
นักออกแบบและสื่อสารองค์กร
นักวิชาการพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม
นักพัฒนาธุรกิจ
นักพัฒนาธุรกิจ
นักพัฒนาธุรกิจ
นักพัฒนาธุรกิจ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา