ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
ผู้จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร

หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

พนักงานพัฒนาการสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน
พนักงานพัฒนาการสร้างสรรค์ร่วมกับภาคเอกชน

พนักงานสนับสนุนการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร