ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร | Maejo Agro Food Park (MAP)
ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 0 5387 5635, โทรสาร 0 5387 5637, มือถือ 081 883 2696

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market :R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญ “นักศึกษา และอาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน”ที่สนใจเตรียมการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมในโครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market :R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี-เอก เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมและมีอาจารย์ นักวิจัยเป็นที่ปรึกษา โดยการเข้าร่วมเรียนรู้การเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและแนวทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมหากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSejQFeB8bvgnr.../viewformศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/.../1vVUem7nS6Svk4shzneBg3t0p9o1...สอบถามรายละเอียด โทร 092-2696733 เอสโซ่ หรือ 084-5986220 มงคลอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MaejoUniversity#MaejoTeam#MAP#นวัตกรรม
15 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ปีงบประมาณ 2565
 ประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1UgAKeKMj4HcsjfXEjl7feF5Yz4mHzUBb?usp=sharing ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นางสาวศิญาพัฒน์ เงาภา โทร 053-875635, 081-8832696 E-mail : nutty.mjubi@gmail.com
15 กรกฎาคม 2564
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเหมาะสม นำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นไปใช้อย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โทรศัพท์ 053875635/ 0818832696 E-mail : tlo.mjubi@gmail.com
15 กรกฎาคม 2564
ดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่
'  ป ทุ ม ม า   ร า ชิ นี ฤ ดู ฝ น  'งานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ดอกปทุมมา และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปทุมมาและกระเจียวพลอยไพลิน ที่เป็นการปรับปรุงแบบข้ามสายพันธุ์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การผสมข้ามระหว่างชนิด แต่เป็นการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย ทำให้ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มากความสวยงามของดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่ ที่มีทั้ง แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ล และแม่โจ้พิงค์เพิร์ล โดยตั้งชื่อตามเฉดสีทั้งสี เขียว ขาว และชมพู เป็นปทุมมาพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่มีอายุในการใช้งานการปักแจกันที่นานได้ถึง 2-3 สัปดาห์โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ E-mail : tlo.mjubi@gmail.com โทรศัพท์ : 053-875635 / 081-8832696#MAP #MAEJO #MAEJOUNIVERSITY #SiamTulip #TulipMJU
15 กรกฎาคม 2564
แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Tech to Industry Convergence)
ประชาสัมพันธ์ ด่วนจ้าา!!!เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Tech to Industry Convergence)อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564วัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ (Proof of Concept) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Industry Convergence) เพื่อหาคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาทส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p281dx4JB1EIX2dDKUAtd8nY9zaB7BxPสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นางสาวชนัดดา ชัยเนตร (โฟม) โทร 053-875635, 081-8832696 E-mail : chanatda.mjubi@gmail.com
11 มิถุนายน 2564
“ เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง ”
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง ”โดย คุณกิตติเทพ จริงจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ, บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัดวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ejq5aqUJKVii78kV8 หรือแสกน QR Code (ตามแนบในเอกสารประชาสัมพันธ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 5387 5635 / 08 1883 2696
10 มีนาคม 2564
การตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) โรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โดรดักส์ จำกัด
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โดรดักส์ จำกัด ในการพัฒนาระบบการจัดการโรงฆ่าเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ GMP ภายใต้การดำเนินแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท บี.เอ็ม.ฟูดส์แอนด์พอร์ค โพรดักส์ จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
18 ธันวาคม 2563
เปิดรับสมัคร !! วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer to Community)
ขอเชิญ!! วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนTechnology Transfer to Community) ช่วยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลายมิติ เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สร้างฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในภาคเหนืออย่างยั่งยืน”คุณสมบัติของผู้สมัคร1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป2. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และต้องการเทคโนโลยี องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาช่วยพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน3. มีความพร้อมในการพัฒนาทั้งคนและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี4. สมาชิกในกลุ่มมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290โทรศัพท์ 0 5387 5635 / 08 1883 2696ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ย. 63
1 พฤศจิกายน 2563
Maejo Licensing & Pitching Day 2020
ภาพบรรยากาศงาน Maejo Licensing & Pitching Day 2020 ที่จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกับการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นแนวคิดเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ โดยผลงานวิจัยที่เข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ สูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีส่วนผสมของปาเปนและกรรมวิธีผลิต และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระบบจับคู่ผสมพันธุ์ปลานิลและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสกัดพืชสมุนไพร และกระบวนการเคลือบแผ่นกรองเส้นใยปอสาเพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนน้ำและการเพิ่มมูลค่าเส้นใยปอสาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น และการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ จากการผสมพันธุ์ดอกปทุมมาและดอกกระเจียวพลอยไพลิน ทำให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่ 3 ตัว ได้แก่ แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ม แม่โจ้พิ้งค์เพิร์ล
7 ตุลาคม 2563
Digital Marketing ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28-29 กันยายน 2563
ขอเรียนเชิญนักวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ" Digital Marketing ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ " ในวันที่ 28-29 กันยายน 2563เวลา 09.00-16.30 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนคุณคณวัฒน์ อัศวฉัตรโรจน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัดสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่https://forms.gle/Q9e7nb6aPQ8vKYdCAสอบถามเพิ่มเติมฝ่าบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโทร. 0 5387 5635/08 1883 2696
11 กันยายน 2563
เปิดรับสมัคร เอกชน/อุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ (IRD Cap Building)
ขอเชิญภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management เข้าร่วมโครงการ การพัฒนากระบวนการวิจัยของผู้ประกอบการ Industrial Research and Development Capacity BuildingIRD Cap Building เป็นการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย ของมหาวิทยาลัยและอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเงื่อนไข : - ผู้ประกอบการ 1. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการ เข้าร่วมการ coaching ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนด  2. ผู้ประกอบการจะต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำ R&D Blueprint เพื่อจัดตั้งหรือปรับปรุงพัฒนาหน่วยวิจัย (R&D Unit) ภายใน 5 ปี - ผู้เชี่ยวชาญด้าน technology/innovation management 1. ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยวิจัย (R&D unit) 2. ผู้เชียวชาญจะต้องมีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “Train the Trainer” ตามเงื่อนไชและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน (อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้) โทร. 0 5387 5635 / 08 1883 2696
10 กันยายน 2563
“Maejo Licensing and Pitching Day 2020”
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเรียนเชิญนักวิจัย ภาคเอกชนร่วมกิจกรรมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น ภายใต้งาน“Maejo Licensing and Pitching Day 2020” ในวันศุกร์ที่ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-15.30 น. ณ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดเพื่อการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือทางด้านการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาคเอกชน ภาคการศึกษาและรัฐบาล โดยภายในงานมีกิจกรรม ลงนามในสัญญาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การนำเสนอผลงานวิจัยด้านการเกษตรที่พร้อมพัฒนาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม การเปิดตัวพันธุ์พืชใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่https://forms.gle/FvjTW1MeWM9P8T1VAหรือแสกน QR Code (ตามแนบในเอกสารประชาสัมพันธ์)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้โทรศัพท์ 0 5387 5635, 08 1883 2696
9 กันยายน 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563โดยกิจกรรมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์จาก นางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งได้เล่าถึงภาพรวมของการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ การจำแนกประเภทของลิขสิทธิ์ ลำดับขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครอง และสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอรับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง
17 สิงหาคม 2563
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชน
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้ จะเป็นวิธีการออกแบบที่ทำให้เกิดแนวทางพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับปัญหา ที่ซับซ้อนด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ การกำหนดกรอบของปัญหาโดยเน้นมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางการระดมสมองเพื่อหาไอเดียที่หลากหลาย และการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการนั้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 สิงหาคม 2563
กิจกรรมปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา 17-18 สิงหาคม 63
" กิจกรรมปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา "ขอเชิญนักวิจัยนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดและประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา โดยวิทยากรจากศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (IPOP) และ บริษัท K.M. Consulting Corporation จำกัด (เน้นการทำ Workshop)ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น.ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข>17 สิงหาคม 2563 ปฏิบัติการวิเคราะห์ตลาดธุรกิจเทคโนโลยี18 สิงหาคม 2563 ปฏิบัติการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา* โปรดนำ Laptop/Notebook มาด้วยนะคะ *กิจกรรมจะเน้นกระบวนการประเมินและสามารถทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาได้เองค่ะสนใจลงทะเบียนตามลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ https://forms.gle/aPdFsTmuPX5qN9iw9
10 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 2563 กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
ด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP 2563  - กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร - ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านฟรี!! > ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ > ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ > ด้านบรรจุภัณฑ์ > ด้านเครื่องหมายการค้า หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เท่านั้น!! ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/KKZa12QftvQ79Bku7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 081 883 2696 #OTOP#MAP#MAEJO#PHARE#โอทอป#แพร่
26 มิถุนายน 2563
กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน
"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Zoom Webinar  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร) โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301 Email. phimphan.an@idgthailand.com Line: @idgthailand Website:https://idgthailand.com/
26 มิถุนายน 2563
ลดค่าบริการการออกแบบ 50% เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและสื่อสิ่งพิมพ์  " โปรโมชั่นพิเศษ!! สู้ COVID-19 " ลดค่าบริการการออกแบบ 50% เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs  รายละเอียดบริการออกแบบ ดังนี้ 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 2. การออกแบบเครื่องหมายการค้า (Trademark) 3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว นามบัตร ฯลฯ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 081-8832696 หรือwww.facebook.com/pg/MAP.MJU
26 พฤษภาคม 2563
PROMOTION!! ช่วยผู้ประกอบการช่วง Covid-19
"ช่วยผู้ประกอบการช่วง Covid-19!!" อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ปรับลดอัตราค่าบริการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 081-8832696 หรือwww.facebook.com/pg/MAP.MJU
1 พฤษภาคม 2563
MJU MASK 2020
 MJU MASK 2020  เข้าหน้าฝนแล้ว ฝนตก แมสเปียก เสี่ยงโรคคุณสมบัติของหน้ากากกันละอองน้ำ 1. นำกลับมาซักล้างได้มากกว่า 20 ครั้ง 2. ป้องกันละอองน้ำ จากการไอ จาม 3. ป้องกันฝุ่น PM 2.5 และละออง เกสร ต่างๆ 4. ผลิตจากผ้าคอตตอนแบบ 2 ชั้น คุณภาพดี 5. ระบายอากาศได้ดี หายใจสะดวกPrice : ปลีกชิ้นละ 59 บาท / ส่ง 300 ชิ้นขึ้นไปชิ้นๆ ละ 45 บาท Color : ขาว ครีม น้ำตาล กรม เทา ค่าจัดส่ง : 1-100 ชิ้น ค่าส่ง 30 บาท 101-200 ชิ้น ค่าส่ง 50 บาท 201-300 ชิ้น ค่าส่ง 80 บาท 300 ชิ้นขึ้นไป ค่าส่ง 100 บาท ถ้ามารับเองที่ ม.แม่โจ้ได้ ไม่มีค่าส่งค่ะ สนใจสินค้า/สอบถาม 053-875635 บุคลากรโทรสายใน 5635 หรือ 081-8832696 เพจ MJU MASK 2020 Line : @703hwfmjหรือสามารถกดสั่งซื้อตามลิ้งค์ที่แนบมาท้ายนี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/Ekw3a7znWAgQ8VMn9 การดูแลตัวเอง..เพื่อส่วนรวม ถือเป็นเรื่องสำคัญ ออกนอกบ้านสวมใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะ 
28 เมษายน 2563
ดูทั้งหมด
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ปีงบประมาณ 2565
 ประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1UgAKeKMj4HcsjfXEjl7feF5Yz4mHzUBb?usp=sharing ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นางสาวศิญาพัฒน์ เงาภา โทร 053-875635, 081-8832696 E-mail : nutty.mjubi@gmail.com
15 กรกฎาคม 2564
ดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่
'  ป ทุ ม ม า   ร า ชิ นี ฤ ดู ฝ น  'งานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ดอกปทุมมา และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปทุมมาและกระเจียวพลอยไพลิน ที่เป็นการปรับปรุงแบบข้ามสายพันธุ์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การผสมข้ามระหว่างชนิด แต่เป็นการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย ทำให้ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มากความสวยงามของดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่ ที่มีทั้ง แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ล และแม่โจ้พิงค์เพิร์ล โดยตั้งชื่อตามเฉดสีทั้งสี เขียว ขาว และชมพู เป็นปทุมมาพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่มีอายุในการใช้งานการปักแจกันที่นานได้ถึง 2-3 สัปดาห์โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ E-mail : tlo.mjubi@gmail.com โทรศัพท์ : 053-875635 / 081-8832696#MAP #MAEJO #MAEJOUNIVERSITY #SiamTulip #TulipMJU
15 กรกฎาคม 2564
“ เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง ”
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญ บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา “ เมื่องานออกแบบและสร้างสรรค์ต้องได้รับการปกป้อง ”โดย คุณกิตติเทพ จริงจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ, บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัดวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ejq5aqUJKVii78kV8 หรือแสกน QR Code (ตามแนบในเอกสารประชาสัมพันธ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 5387 5635 / 08 1883 2696
10 มีนาคม 2564
Maejo Licensing & Pitching Day 2020
ภาพบรรยากาศงาน Maejo Licensing & Pitching Day 2020 ที่จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ชั้น 2 อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมกับการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นแนวคิดเรื่องการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย ให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพ โดยผลงานวิจัยที่เข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ สูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีส่วนผสมของปาเปนและกรรมวิธีผลิต และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารเสริมจากสมุนไพรโดยใช้เทคโนโลยีพลาสมา กรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟในน้ำส้มจากเนื้อผลกาแฟพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ระบบจับคู่ผสมพันธุ์ปลานิลและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสกัดพืชสมุนไพร และกระบวนการเคลือบแผ่นกรองเส้นใยปอสาเพื่อเพิ่มสมบัติการสะท้อนน้ำและการเพิ่มมูลค่าเส้นใยปอสาเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น และการเปิดตัวพืชสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ จากการผสมพันธุ์ดอกปทุมมาและดอกกระเจียวพลอยไพลิน ทำให้ได้พืชสายพันธุ์ใหม่ 3 ตัว ได้แก่ แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ม แม่โจ้พิ้งค์เพิร์ล
7 ตุลาคม 2563
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์”ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่  ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563โดยกิจกรรมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์จาก นางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ พนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ซึ่งได้เล่าถึงภาพรวมของการดำเนินงานด้านลิขสิทธิ์ การจำแนกประเภทของลิขสิทธิ์ ลำดับขั้นตอนของการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครอง และสุดท้ายจะเป็นปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารขอรับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง
17 สิงหาคม 2563
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชน
โครงการการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจเทคโนโลยี และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยภาคเอกชนโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้ จะเป็นวิธีการออกแบบที่ทำให้เกิดแนวทางพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการกับปัญหา ที่ซับซ้อนด้วยการทำความเข้าใจความต้องการของมนุษย์ การกำหนดกรอบของปัญหาโดยเน้นมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางการระดมสมองเพื่อหาไอเดียที่หลากหลาย และการสร้างต้นแบบไปจนถึงการทดสอบวิธีการนั้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 สิงหาคม 2563
กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน
"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Zoom Webinar  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร) โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301 Email. phimphan.an@idgthailand.com Line: @idgthailand Website:https://idgthailand.com/
26 มิถุนายน 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2020
วันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางสาวนิตยา ถาวัน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2020 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จังหวัดน่าน ที่จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการบรรยายโดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยและคนที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนข้อเสนองานวิจัยและมีการนำเสนอบทความจากตัวแทนอุทยานฯ เครือข่ายภูมิภาค โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง การยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีในโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยนางสาวศุภธาดา ฉัตรแก้วสืบ ตำแหน่งพนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1. วิสาหกิจชุมชนชีววิถี 2. วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา 3. บ้านถั่วลิสง ที่ได้รับการดูแลและสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
31 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market :R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญ “นักศึกษา และอาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน”ที่สนใจเตรียมการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมในโครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to Market :R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้โครงการนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี-เอก เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมและมีอาจารย์ นักวิจัยเป็นที่ปรึกษา โดยการเข้าร่วมเรียนรู้การเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและแนวทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมหากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSejQFeB8bvgnr.../viewformศึกษารายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/.../1vVUem7nS6Svk4shzneBg3t0p9o1...สอบถามรายละเอียด โทร 092-2696733 เอสโซ่ หรือ 084-5986220 มงคลอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้#MaejoUniversity#MaejoTeam#MAP#นวัตกรรม
15 กรกฎาคม 2564
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ปีงบประมาณ 2565
 ประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area based Innovation for Community) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565วัตถุประสงค์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนงบประมาณสนับสนุน 150,000 บาท ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1UgAKeKMj4HcsjfXEjl7feF5Yz4mHzUBb?usp=sharing ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นางสาวศิญาพัฒน์ เงาภา โทร 053-875635, 081-8832696 E-mail : nutty.mjubi@gmail.com
15 กรกฎาคม 2564
ดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่
'  ป ทุ ม ม า   ร า ชิ นี ฤ ดู ฝ น  'งานวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาพันธุ์ดอกปทุมมา และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปทุมมาและกระเจียวพลอยไพลิน ที่เป็นการปรับปรุงแบบข้ามสายพันธุ์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การผสมข้ามระหว่างชนิด แต่เป็นการผสมข้ามระหว่างสกุลย่อย ทำให้ความแตกต่างทางพันธุกรรมที่มากความสวยงามของดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่ ที่มีทั้ง แม่โจ้กรีนเพิร์ล แม่โจ้ไวท์เพิร์ล และแม่โจ้พิงค์เพิร์ล โดยตั้งชื่อตามเฉดสีทั้งสี เขียว ขาว และชมพู เป็นปทุมมาพันธุ์ใหม่ของโลก ปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพิร์ลซีรี่มีอายุในการใช้งานการปักแจกันที่นานได้ถึง 2-3 สัปดาห์โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้การดูแลของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ E-mail : tlo.mjubi@gmail.com โทรศัพท์ : 053-875635 / 081-8832696#MAP #MAEJO #MAEJOUNIVERSITY #SiamTulip #TulipMJU
15 กรกฎาคม 2564
แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Tech to Industry Convergence)
ประชาสัมพันธ์ ด่วนจ้าา!!!เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Tech to Industry Convergence)อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564วัตถุประสงค์ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเทคโนโลยีใหม่สู่เชิงพาณิชย์ (Proof of Concept) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์งานวิจัยเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ (Industry Convergence) เพื่อหาคู่ความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เทคโนโลยีในเชิงธุรกิจงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 400,000 บาทส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564ดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งด้านล่างนี้https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p281dx4JB1EIX2dDKUAtd8nY9zaB7BxPสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นางสาวชนัดดา ชัยเนตร (โฟม) โทร 053-875635, 081-8832696 E-mail : chanatda.mjubi@gmail.com
11 มิถุนายน 2564
เปิดรับสมัคร !! วิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology Transfer to Community)
ขอเชิญ!! วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนTechnology Transfer to Community) ช่วยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชนในหลายมิติ เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เพิ่มศักยภาพของคนในท้องถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน สร้างฐานรากของเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในภาคเหนืออย่างยั่งยืน”คุณสมบัติของผู้สมัคร1. เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกอย่างน้อย 10 คนขึ้นไป2. ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และต้องการเทคโนโลยี องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาช่วยพัฒนากระบวนการ ผลิตภัณฑ์ของชุมชน3. มีความพร้อมในการพัฒนาทั้งคนและอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี4. สมาชิกในกลุ่มมีความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290โทรศัพท์ 0 5387 5635 / 08 1883 2696ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พ.ย. 63
1 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม I-matching สื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน
"ครั้งแรกกับการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญา" ของ 5 มหาวิทยาลัย จาก 4 ภูมิภาค ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ผ่านช่องทาง Zoom Webinar  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ ที่กำลังค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจ มาเข้าร่วมกิจกรรม i-matching เพื่อรับชมการนำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย ตามวัน และเวลา ดังนี้21 ก.ค. 2563 : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 ก.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 20 ต.ค. 2563 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พ.ย. 2563 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  กิจกรรม I-matching เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่าง IDG และสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IRDI) ในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมใช้งาน และการทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยผลักดันงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงอีกด้วย สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/RoYpqvAynhXJmprk7 หรือสแกน QR Code ในภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์พรรณ อโณทัยนาท (ฝ่ายสิทธิบัตร) โทรศัพท์ 02-011-7161 ต่อ 301 Email. phimphan.an@idgthailand.com Line: @idgthailand Website:https://idgthailand.com/
26 มิถุนายน 2563
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำ
“หน้ากากนาโน” เคลือบเทฟลอนกันน้ำรองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ได้คิดค้นหน้ากากอนามัยนาโนเคลือบเทฟลอน หรือการแวกซ์ลงบนผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีคุณสมบัติ กันน้ำ ป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ โดยเฉพาะป้องกันน้ำลายจากการไอ จาม ของเชื้อโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ ซักล้างได้ถึง 10 ครั้ง การตัดเย็บใช้ต้นทุนต่ำ ตกชิ้นละ 20-25 บาท ซึ่งขณะนี้ทางนักวิจัยกำลังพัฒนาเข้าสู่กระบวนการอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการแพร่หลายมากขึ้นและต้นทุนที่ถูกลงหากท่านใดสนใจรับอนุญาตใช้สิทธิผลงานวิจัย ติดต่อสามถามได้ที่ : ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร 053-875635  มือถือ 081-8832696
31 มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้